uçaklara alınmayacaklar listesi

Güvenlik açısından alarma bağlı evrak çantaları ve bond tipi çantaları; veya lityum pil içeren ve/veya pyroteknik maddeler, Patlayıcı maddeler,cephane,havai fiĢek ve iĢaret fiĢekleri, Gazlar (yanıcı, yanmaz, dondurulmuĢ ve zehirli) piknik tüpleri ve aerosoller gibi, çakmak gazları, boyalar ve tiner gibi yanıcı sıvılar, Kibrit ve kolayca tutuĢan maddeler gibi yanıcı katılar; aniden parlayıcı maddeler; suyla temas edince yanıcı gaz çıkaran katılar, Oksitleyici maddeler (ağartıcı tozlar ve oksijenli sular) Zehirleyici (toksik) ve bulaĢıcı maddeler Radyoaktif maddeler AĢındırıcı maddeler (termometrelerin içinde bulunabilen civa, asit, alkali ve ıslak pil veya akü) Kayıtlı bagajda ve el bagajında veya üzerinde taĢınması yasaklanan göz yaĢartıcı bomba, biber gazı vb sakat bırakan ve tahribata neden olan maddeler IATA Tehlikeli Maddeler Kuralları‟na göre taĢıması yasaklanan manyetik maddeler ve çeĢitli tehlikeli maddeler

1 yorum: